Vår prislista

Samtliga priser på våra behandlingar och ingrepp är riktpriser. Exakta priser, paketpriser och offerter lämnas skriftligt i samband med din konsultation. Lämnade priser och offerter gäller om ingen annan överenskommelse träffats trettio (30) dagar från utskriftsdatum.

Offert eller orderbekräftelse gäller med reservation för oannonserade prishöjningar vilket innebär att leveransdagens pris gäller. Prislistor, paketpriser och offerter är alltid angivna inklusive moms om inget annat anges. Prisförändringar sker löpande och aviseras på vår hemsida. Presentkort gäller tillsvidare och alltid minst i två år från utfärdandet.

Kampanjpriser och specialerbjudanden

Prislista gäller om inget annat avtalats. kampanjpriser och specialerbjudande är tidsbegränsade och gäller före bruttoprislista. Individuella specialpriser och specialprislistor kan inte kombineras med Kampanjpriser eller specialerbjudanden.

Din behandlare

Klinikens personal arbetar i team och med delegerat ansvar från verksamhetschefen. På så sätt kan du känna dig trygg att din behandlare är orienterad i sina uppgifter. En delegation från klinikens ledning innebär således att personal med speciellt hög kunskap tillåts utföra tjänster som kliniken erbjuder. Innan behandling tar sin början är det av vikt att överenskommelse träffats om uppdragets omfattning, om vilka kompetenser som anses behövas för att fullfölja uppdraget och vad uppdraget kommer att kosta. Detta bestäms vid en konsultation av din rådgivare. Du kan aldrig förvänta dig att träffa samma behandlare om tjänsten är knuten till flera olika personer – du erbjuds antingen närmast förekommande lediga tid eller tid hos specifik behandlare när denna har vakanser.

Konsultation

En konsultation är anpassad till förhållandet i den enskilda tjänst du efterfrågar och de fakta som presenteras för oss. Du kan enbart förlita dig på att det svar du får vid konsultationen gäller för efterfrågad tjänst och kan således inte användas som svar eller rekommendation för annan tjänst hos oss eller använda konsultationens svar för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Våra konsultationstillfällen omfattar behandlingsfrågor i ett specifikt uppdrag och i den mån vi uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa.

Patientavgift

För närvarande är avgiften Sek 300 per frågeställning/ärende (20 minuter).

Betalning görs direkt i samband med uppdraget. Hos oss kan du betala med marknadens vanligaste betalkort, kontanter, Swish eller månadsfaktura. Vi accepterar inte American Express. Din bokning aviseras via mejl i samband med bokningen. Ej avbokad konsultationstid debiteras med Sek 1 500:-.  Du kan inte avboka senare än 96 timmar före reserverad tid, däremot kan du boka om mot en extra administrationsavgift. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Betalning behandlingar

Betalning görs direkt i samband med uppdraget. Hos oss kan du betala med marknadens vanligaste betalkort eller Swish. Vi accepterar inte kontanter eller American Express. Du kan även ansöka om vår räntefria månadsfaktura. Din bokning aviseras via mejl i samband med bokningen. Du kan inte avboka din tid senare än 4 dagar före behandling med reservation för sjukintyg. Ej avbokad behandlingstid debiteras med behandlingens fulla värde. Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Betalning operation

Förskottsbetalning görs med 20 % av ingreppets värde.  Hos oss kan du betala ditt ingrepp med marknadens vanligaste betalkort eller SWISH. Du kan även ansöka om Medicus Månadsfaktura, vår räntefria delbetalning. Dessvärre accepterar inte kontanter eller American Express.

Vid inställd behandling

Din bokning aviseras via mejl och SMS i samband med bokning. Av – eller ombokning måste underrättas oss senast 4 dagar före behandling och görs på www.stomed.se eller via 08-218 518 med reservation för sjukintyg. Inställd behandling debiteras med fullt värde. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök. Avbokningar via mejl, SMS, Facebook eller Instagram accepteras inte.

Vid inställd operation

Din bokning aviseras via mejl och SMS i samband med bokning. Av – eller ombokning underrättas senast 20 dagar före operation och görs på www.stomed.se eller via 08 218 518 med reservation för sjukintyg. Inställd operation debiteras med 20 % av ingreppets värdet.  Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet ingrepp. Avbokningar via mejl, SMS, Facebook eller Instagram accepteras inte. Avbokningar via mejl, SMS, Facebook eller Instagram accepteras inte.

Om kallelser – och påminnelser

Din bokning aviseras via mejl och SMS i samband med bokning. Om du inte ser mejlet kan din mejlserver ha dirigerat till din skräppost. Vänligen notera att vi inte tar något ansvar för bokningstjänsten eller huruvida du får några aviseringar.

Vår marknadsföring med bild och text

Alla våra bilder och alla våra texter har till uppgift att visa möjligheterna som vi kan erbjuda. Det betyder således inte att du kan förvänta dig exakt likadant resultat som du ser på bilden. Du kan inte heller förvänta dig att ett resultat som åstadkommits på ett visst sätt, med en viss produkt och med en viss mängd är kompatibelt med din kropp eller med dina förutsättningar. Därför är det viktigt att du verkligen frågar före din behandling/ditt ingrepp vad just du kan förvänta dig istället för att förvänta dig sådant du sett på bild eller i text.

Klagomål, återköp och kreditering

Eventuella klagomål eller reklamationer meddelas skriftligt till Stockholms Medicus inom 10 arbetsdagar efter behandling. Felbokningar, dubbelbokningar eller förseningar berättigar inte till skadeståndsanspråk eller kompensation. Eventuella återköp och/eller krediteringar sker i överenskommelse mellan Stockholm Medicus och dig som kund/ patient. Återköp och/eller kreditering effektueras omgående efter gemensam överenskommelse. Vägledning finns hos Allmänna Reklamationsnämnden eller konsumentvägledningen i din kommun.

Force Majeure

Om behandlings – eller operationstid försenas eller förhindras genom krig, eldsvåda, strejk, lockout, brist på arbetskraft – eller råvara, myndighetsbeslut, statliga ingripande eller andra omständigheter utom Stockholm Medicus kontroll berättigar detta till motsvarande förlängning av leveranstid. Stockholm Medicus är inte skyldiga att fullgöra sina förpliktelser enligt avtal eller ansvara för skador till följd av händelser utom Stockholm Medicus kontroll. Om förseningen eller hindret är av sådan beskaffenhet att det omöjliggör eller väsentligt försvårar iscensättande av behandling är Stockholm Medicus befriad att fullgöra denna. För sådana behandlingar som av ovan nämnda anledning försenats eller förhindrats fritar sig Stockholm Medicus allt skadeståndsansvar.