Riktpriser

Samtliga priser på våra behandlingar och ingrepp är riktpriser. Exakta priser, paketpriser och offerter lämnas skriftligt i samband med förundersökning. Lämnade priser och offerter gäller om ingen annan överenskommelse träffats trettio (30) dagar från utskriftsdatum.

Offert eller orderbekräftelse gäller med reservation för oannonserade prishöjningar vilket innebär att leveransdagens pris gäller. Prislistor, paketpriser och offerter är alltid angivna inklusive moms om inget annat anges. Prisförändringar sker löpande och aviseras på vår hemsida. Presentkort gäller tillsvidare och alltid minst i två år från utfärdandet.

Aktivitetspriser, kampanjpriser och specialerbjudanden

Prislista gäller om inget annat avtalats. Aktivitetspriser, kampanjpriser och specialerbjudande är tidsbegränsade och gäller före bruttoprislista. Individuella specialpriser och specialprislistor kan inte kombineras med aktivitetspriser, kampanjpriser eller specialerbjudanden.

Din behandlare

Klinikens personal arbetar i team och under klinikdelegation för att erbjuda dig den sakkunskap som krävs i varje enskilt uppdrag. En delegation från klinikens ledning innebär att personal med speciellt hög kunskap berättigas vissa tjänster för så högt detaljvärde som möjligt för dig som kund. Innan klinikens behandling tar sin början är det av vikt att överenskommelse träffats om uppdragets omfattning, om vilka kompetenser som anses behövas för att fullfölja uppdraget och vad uppdraget kommer att kosta. Uppdragets kompetenser kan variera från tillfälle till tillfälle och är aldrig knutna till en specifik person – du kan komma att träffa olika behandlare med klinikdelegation att utföra lika tjänst.

Konsultation

En konsultation är anpassad till förhållandet i den enskilda tjänst du efterfrågar vid konsultationstillfället och de fakta som presenteras för oss. Du kan enbart förlita dig på att det svar du får vid konsultationen gäller för efterfrågad tjänst och kan således inte användas som svar eller rekommendation vid annan tjänst hos oss eller använda konsultationens svar för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Våra konsultationstillfällen omfattar behandlingsfrågor i ett specifikt uppdrag och i den mån vi uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa. Ett konsultationstillfälle avser att gälla en (1) enskild tjänst för att behålla tydligheten i uppdraget.

Konsultationsavgift

För närvarande är konsultationsavgiften Sek 250 (20 minuter).

Betalning görs direkt i samband med uppdraget. Hos oss kan du betala med marknadens vanligaste betalkort eller Swish. Vi accepterar inte kontanter eller American Express. Din bokning aviseras via mejl i samband med bokningen. Ej avbokad behandlingstid debiteras med fullt värde. Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Betalning salongs- och klinikbehandlingar

Betalning görs direkt i samband med uppdraget. Hos oss kan du betala med marknadens vanligaste betalkort eller Swish. Vi accepterar inte kontanter eller American Express. Du kan även ansöka om vår räntefria månadsfaktura. Din bokning aviseras via mejl i samband med bokningen. Du kan inte avboka din tid senare än 4 dagar före behandling. Ej avbokad behandlingstid debiteras med fullt värde. Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Betalning operation

Betalning görs 20 arbetsdagar före planerat ingrepp.  Hos oss kan du betala ditt ingrepp med marknadens vanligaste betalkort eller SWISH. Vi accepterar inte kontanter eller Amercian Express. Du kan även ansöka om vår räntefria månadsfaktura.

Din bokning aviseras via mejl i samband med bokningen. Du kan inte avboka din tid senare än 20 dagar före behandling. Ej avbokad behandlingstid debiteras med 50 % av operationens värde. Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Vid inställd salongs– och klinikbehandling

Avbokning underrättas senast 4 dagar före behandling. Av- och ombokning görs på www.stomed.se eller via 08-218 518. Inställd behandling debiteras med fullt värde. Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Vid inställd operation

Avbokning underrättas senast 20 dagar före operation. Av– och ombokning görs på www.stomed.se eller via 08 218 518. Inställd operations debiteras med 50 % av värdet. Avbokningar via mejl accepteras inte. Administrationskostnad tillkommer alltid vid fakturering av uteblivet besök.

Om kallelser – och påminnelser

Din bokning aviseras via mejl i samband med bokningen. Om du inte ser mejlet kan det ha dirigerats till din skräppost. Vänligen notera att vi inte tar något ansvar för bokningstjänsten eller huruvida du får några aviseringar.

 Klagomål, återköp och kreditering

Eventuella klagomål eller reklamationer meddelas skriftligt till Stockholms Medicus inom 10 arbetsdagar efter behandling. Felbokningar, dubbelbokningar eller förseningar berättigar inte till skadeståndsanspråk eller kompensation. Eventuella återköp och/eller krediteringar sker i överenskommelse mellan Stockholms Medicus och dig som kund/ patient. Återköp och/eller kreditering effektueras omgående efter gemensam överenskommelse. Vägledning finns hos Allmänna Reklamationsnämnden eller konsumentvägledningen i din kommun.

Force Majeure

Om behandlings – eller operationstid försenas eller förhindras genom krig, eldsvåda, strejk, lockout, brist på arbetskraft – eller råvara, myndighetsbeslut, statliga ingripande eller andra omständigheter utom Stockholm Medicus kontroll berättigar detta till motsvarande förlängning av leveranstid. Stockholm Medicus är inte skyldiga att fullgöra sina förpliktelser enligt avtal eller ansvara för skador till följd av händelser utom Stockholm Medicus kontroll. Om förseningen eller hindret är av sådan beskaffenhet att det omöjliggör eller väsentligt försvårar iscensättande av behandling är Stockholm Medicus befriad att fullgöra denna. För sådana behandlingar som av ovan nämnda anledning försenats eller förhindrats fritar sig Stockholm Medicus allt skadeståndsansvar.